Spotkanie z przedstawicielami Związku Rzemiosła Polskiego • Aktualności • Marzena Machałek - Poseł na Sejm RP z okręgu jeleniogórsko – legnickiego

Strona główna » Aktualności » Spotkanie z przedstawicielami Związku Rzemiosła Polskiego
Zalewska (1)

Spotkanie z przedstawicielami Związku Rzemiosła Polskiego

16 maja 2018, 11:50

Minister Anna Zalewska w środę, 16 maja br. spotkała się z przedstawicielami Związku Rzemiosła Polskiego oraz zrzeszonych z nim izb rzemieślniczych. Tematem spotkania, w którym uczestniczyła również wiceminister Marzena Machałek były zmiany przygotowywane przez MEN w kształceniu zawodowym.

Minister edukacji podkreśliła, że głównym celem zmian, które znajdą odzwierciedlenie w przygotowywanym projekcie ustawy, jest poprawa jakości i efektywności kształcenia w szkołach oraz placówkach prowadzących kształcenie w zawodach.

Zmiany w szkolnictwie branżowym planowane od roku szkolnego 2019/2020 koncentrują się m.in. na usprawnieniu i zwiększeniu efektywności egzaminów zawodowych. Z jednej strony weryfikują one jakość procesu kształcenia, a z drugiej stanowią przepustkę do sukcesu na rynku pracy.
Skuteczność kształcenia zawodowego może być mierzona liczbą absolwentów, którzy uzyskują kwalifikacje zawodowe. Warunkiem otrzymania stosownego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe jest nie tylko dobre przygotowanie uczniów, ale także przystąpienie do egzaminu, które dotychczas nie było obligatoryjne.

Mając na uwadze zwiększenie szans absolwentów zawodów szkolnictwa branżowego na podjęcie pracy zgodnie z nabytymi kwalifikacjami, od września 2019 r. planujemy wprowadzenie obowiązku przystępowania odpowiednio do egzaminu zawodowego przeprowadzanego przez okręgowe komisje egzaminacyjne oraz do egzaminu czeladniczego przeprowadzanego przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

Projektowane rozwiązanie odpowiada wcześniejszym postulatom zgłaszanym do MEN przez przedstawicieli rzemiosła. Zakłada się, że pierwsze obowiązkowe egzaminy czeladnicze zostaną przeprowadzone w 2022.

Zgodnie z założeniami egzaminy te, w przypadku zawodów szkolnictwa branżowego, byłyby przeprowadzane na podstawie wymagań określonych w nowych podstawach programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. Zaczną one obowiązywać od września 2019 r.

Wynikająca z podstaw programowych wiedza uczniów i młodocianych pracowników powinna być w pełni porównywalna, niezależnie od miejsc nabywania umiejętności zawodowych. Planuje się, że młodociani pracownicy kształcący się w rzemiośle zawodach szkolnictwa branżowego i przystępujący od 2022 r. do egzaminu czeladniczego, będą zdawali część pisemną tego egzaminu przed okręgową komisją egzaminacyjną, razem z uczniami zdającymi część pisemną egzaminu zawodowego. Dodatkowo część pisemna obu egzaminów byłaby przeprowadzana w wersji on-line przed okręgową komisją egzaminacyjną.

Rozwiązanie to zapewni pełną spójność systemu egzaminacyjnego weryfikującego wiedzę teoretyczną zdobywaną przez uczniów oraz młodocianych pracowników w różnych miejscach i formach, ale w tych samych zawodach. Obecnie zawody nauczane w branżowej szkole I stopnia są zawodami jednokwalifikacyjnymi. Egzamin zawodowy zatem, podobnie jak egzamin czeladniczy, obejmuje wiedzę z zakresu całego zawodu.

Warto podkreślić, że egzamin czeladniczy w etapie praktycznym byłby jak dotychczas przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Tym samy, w poszanowaniu dla wieloletniej tradycji kształcenia praktycznego w rzemiośle, zostałaby w pełni zachowana odrębność organizacyjna etapu praktycznego egzaminu.

Przewidujemy również wprowadzenie zróżnicowania wagi poszczególnych części egzaminu poprzez zwiększenie znaczenia części praktycznej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej