Interpelacja w sprawie wydawania koncesji na poszukiwanie rud uranu w Sudetach • W regionie • Marzena Machałek - Poseł na Sejm RP z okręgu jeleniogórsko – legnickiego

Strona główna » W regionie » Interpelacja w sprawie wydawania koncesji na poszukiwanie rud uranu…

Interpelacja w sprawie wydawania koncesji na poszukiwanie rud uranu w Sudetach

14 lutego 2012, 12:50 | W regionie | Interpelacje | Oświadczenia
Pani poseł wystosowała interpelację do Ministra Środowiska w sprawie wydawania koncesji na poszukiwanie rud uranu w Sudetach.

"Szanowny Panie Ministrze! Kierowany przez Pana resort wydał koncesję na poszukiwanie złóż uranu na Dolnym Śląsku australijskiej firmie European Resources Polska. Decyzja ministerstwa spotkała się z silnym sprzeciwem społeczności lokalnych, szczególnie mieszkańców gminy Stara Kamienica niedaleko Jeleniej Góry.

Mieszkańcy podsudeckich miejscowości, gdzie nie ma obecnie dużego przemysłu, od wielu lat zachęceni przez władze wszelkiego szczebla inwestowali w gospodarstwa agroturystyczne, wierząc, że to ta gałąź gospodarki pozwoli im się utrzymać i poradzić z problemem bezrobocia. Oszczędzali, zaciągali kredyty, inwestowali. Dziś cały ich wysiłek może zostać zniweczony decyzjami Ministerstwa Środowiska.

Starsi mieszkańcy regionu pamiętają jeszcze czasy, gdy najpierw Rosjanie, a potem Polacy wydobywali tutaj uran. Zniszczenia i skutki eksploatacji kopalń widoczne są do dziś. Narasta społeczny sprzeciw wobec planów prowadzenia w obszarze Sudetów poszukiwań i ewentualnego wydobycia uranu. Organizowane są konferencje, w których uczestniczą przedstawiciele regionów z Republiki Czeskiej i Republiki Federalnej Niemiec, które obecnie walczą ze skutkami wydobywania uranu na swoim terenie. Mieszkańcy zbierają podpisy pod protestem i walczą o wprowadzenie ustawowego zakazu poszukiwania i wydobywania uranu na tym terenie.

W związku z wagą problemu i zagrożeniem ekologicznym, jakie stanowi wydobycie uranu, zwracam się do Pana Ministra o pilne uruchomienie konsultacji społecznych z mieszkańcami terenów, na których mają być prowadzone poszukiwania.

Proszę także o odpowiedź na następujące pytania:

Jakie jest oficjalne stanowisko Ministerstwa Środowiska wobec perspektywy wydobywania uranu na terenach Sudetów?

Czy ministerstwo zamierza wydawać dalsze pozwolenia na poszukiwania uranu na terenie województwa dolnośląskiego?

Czy Ministerstwo Środowiska posiada informacje na temat ew. szkodliwego oddziaływania dawnych kopalni uranu na środowisko na terenie województwa dolnośląskiego?

Z poważaniem

Poseł Marzena Machałek"