Porozumienie MEN z Forum Transportu Drogowego na rzecz kształcenia kierowców • W regionie • Marzena Machałek - Poseł na Sejm RP z okręgu jeleniogórsko – legnickiego

Strona główna » W regionie » Porozumienie MEN z Forum Transportu Drogowego na rzecz kształcenia…
transport (1)

Porozumienie MEN z Forum Transportu Drogowego na rzecz kształcenia kierowców

12 lipca 2018, 10:42 | W regionie

W środę, 11 lipca br. polskie organizacje zrzeszające przewoźników w Forum Transportu Drogowego podpisały porozumienie z Ministerstwem Edukacji Narodowej o współpracy na rzecz szkolnictwa zawodowego w zawodach związanych z transportem drogowym.

Porozumienie resortu edukacji z organizacjami przewoźników tworzącymi Forum Transportu Drogowego podpisano w siedzibie Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Warszawie.

W imieniu MEN porozumienie podpisała wiceminister Marzena Machałek, przewoźników drogowych reprezentowali prezesi i przewodniczący Forum Transportu Drogowego. W uroczystości uczestniczył również wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz oraz przedstawiciel Związku Powiatów Polskich Marcin Maksymiuk.

Wiceszefowa MEN w swoim przemówieniu wskazała, że 40 proc. absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i 30 proc. techników jest bezrobotnych.

– To znaczy, że te proporcje są niewłaściwe i musimy je zmienić. Cieszę się, że branża transportowa bardzo mocno włączyła się w przygotowanie zmian w systemie szkolnictwa branżowego i technicznego. Razem pisaliśmy podstawę programową oraz dyskutujemy nad tym, co powinno się zmienić – powiedziała wiceminister Marzena Machałek.

Podpisane w środę porozumienie przewiduje współpracę pomiędzy resortem edukacji a przewoźnikami w podnoszeniu jakości, a także efektywności szkolnictwa branżowego i technicznego oraz dostosowywania go do potrzeb rynku pracy.

Obie strony zadeklarowały wymianę wiedzy oraz doświadczeń w zakresie szkolnictwa branżowego i technicznego, a także współpracę w tworzeniu i aktualizacji podstaw programowych kształcenia w zawodach związanych z transportem drogowym. Deklarują też zachęcanie pracodawców branży transportu drogowego do organizowania praktycznej nauki zawodu i egzaminów zawodowych oraz promocji szkolnictwa branżowego i technicznego w zawodach związanych z transportem drogowym. MEN i przewoźnicy mają też współpracować przy rozbudowie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Organizacje przewoźników zobowiązują się m.in. do zachęcania pracodawców do udziału w „dniach otwartych” organizowanych przez szkoły i kuratoria oświaty oraz w akcjach promujących zawody związane z transportem drogowym. Istotne ma być także wspieranie działań pracodawców w zawieraniu umów ze szkołami i obejmowanie patronatami oddziałów szkół prowadzących kształcenie kierowców, inicjowanie wprowadzania nowych zawodów i kwalifikacji dodatkowych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, zachęcania pracodawców do współpracy ze szkołami dla organizacji praktycznej nauki zawodu i do przekazywania materiałów, a także pomocy dydaktycznych.

MEN zobowiązuje się natomiast do informowania organizacji przewoźników o planowanych pracach nad podstawami programowymi kształcenia w zawodach i do zapraszania do współpracy przy ich tworzeniu. Zadeklarowano także merytoryczne wsparcie działań organizacji przy realizacji praktycznej nauki zawodu i doskonalenia nauczycieli oraz współpracę z kuratorami oświaty w zakresie realizacji postanowień porozumienia na szczeblu regionalnym i lokalnym.

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia podpisania.

W systemie oświaty funkcjonują dwa zawody przygotowujące uczniów do prowadzenia samochodów ciężarowych oraz ciągników siodłowych: technik transportu drogowego (kształcony w dwuletniej szkole policealnej oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych) oraz kierowca mechanik – kształcony w branżowej szkole I stopnia (dotychczasowej zasadniczej szkole zawodowej) i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Forum Transportu Drogowego jest platformą dyskusyjną skupiającą ponad 40 organizacji przewoźników drogowych, w celu wypracowywania wspólnego stanowiska dotyczącego najważniejszych problemów branży.

Relacja wideo z wydarzenia

transport (2)transport (3)