Od edukacji do biznesu- Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

21 października Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna zorganizowała konferencję  pn. „od Edukacji do Biznesu”, której celem było zapoznanie przedstawicieli szkół tj. dyrektorów szkół, doradców zawodowych, kierowników szkolenia praktycznego z oczekiwaniami pracodawców wobec przyszłych pracowników oraz możliwościach współpracy. W wydarzeniu uczestniczyli lokalni samorządowcy, przedstawiciele szkół oraz przedsiębiorcy.

 

Zmiany zachodzące na rynku pracy, w tym te wynikające z pandemii, pociągają za sobą konieczność elastycznego reagowania na aktualne wyzwania zarówno przez pracodawców – wobec pracowników oraz przez szkoły i uczelnie – wobec uczniów i studentów.

Zmiany na rynku pracy nierozerwalnie łączą się z popytem na rozwój, zmianę
i nabywanie nowych umiejętności.

Przyjęta przez Rząd Zintegrowana Strategia Umiejętności – pierwszy dokument w randze polityki publicznej – określa kierunki rozwoju umiejętności we wszystkich obszarach życia społecznego i gospodarczego. ZSU jest jednocześnie drogowskazem dla optymalnego wydatkowania środków krajowych i europejskich na rzecz rozwoju umiejętności.

Mając na uwadze przygotowanie kadr dla gospodarki Minister Edukacji i Nauki jednym z podstawowych kierunków rozwoju polityki oświatowej państwa w roku 2021/2022 uczynił wdrażanie ZSU poprzez rozwój umiejętności zawodowych.

Wzmocnienie współpracy z pracodawcami jest podstawą zmian w kształceniu zawodowym zapoczątkowanych w 2019 r.

3 lata temu ustawowo zagwarantowaliśmy, że system kształcenia zawodowego wspierają pracodawcy, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, stowarzyszenia zawodowe oraz sektorowe rady ds. kompetencji i Rada Programowa ds. kompetencji.

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (LSSE) doskonale wpisuje się w działania i priorytety MEiN w zakresie promocji kształcenia zawodowego. W 2020 r. LSSE zorganizowała kampanię promocyjną szkolnictwa branżowego dla partnerów Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego.

Współpraca z pracodawcami była i pozostaje priorytetowym obszarem zmian w kształceniu zawodowym wdrażanych od 2019 r., których celem jest odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego. Zmianom tym przyświecają 3 cele pośrednie:

  • trafność,
  • jakość,
  • skuteczność.

Z myślą o promocji umiejętności zawodowych uruchomiliśmy największy w historii program wsparcia szkolnej infrastruktury – Laboratoria Przyszłości. Szkoły podstawowe mogą otrzymać łącznie 1 mld zł na zakup wyposażenia do rozwoju umiejętności manualnych, technicznych i cyfrowych.

Dziękuję za ważne rozmowy i zaangażowanie, które przyczynia się do zdecydowanej zmiany postrzegania szkolnictwa branżowego i technicznego.